Çevre

Soy metal rafinasyonunda yatırım ve işletme giderlerimizin %80’lik kısmı ürünü elde etmek için değil, ürüne ulaşma sürecinde ortaya çıkan atıkların zararsız hale getirilmesine, arıtımına ve geri dönüştürülmesine harcamaktayız. Nadir Metal, gerçekleştirdiği endüstriyel faaliyetin çevreye yükleyeceği külfeti minimize etmek amacıyla yasalarda ve normlarda öngörülen arıtma sınırlarının ötesine geçmek için her türlü maliyeti yakın geleceğin çevre normlarına yapılan yatırım olarak görmektedir.

Nadir Metal’in bu tutumu politik bir davranış değil, etik temellere dayanan bir çevre siyasasıdır. Bu doğrultuda, aynı kulvarda koştuğumuz meslektaşlarımız tarafından örnek alınmayı, hem çevre , hem de haksız rekabetin önlenmesi adına arzulamaktayız.

Nadir Metal, alınması yasal zorunluluk arz eden, ÇED Yönetmeliği Kapsam Belgesi, Emisyon İzni (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), Çalışma Bakanlığı Ruhsatı, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (İSKİ) gibi izin ve ruhsatların tümüne sahiptir. Bunlara ilave olarak ISO 14001:2004 çevre belgesini de alarak çevre konusundaki hassasiyetini göstermiştir.

Çevreyle İlgili Amaç ve Hedefler

• Türkiye’deki çevre mevzuatına uymak
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda sürekli, ölçülebilir gelişmeyi sağlamak
• Çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek
• Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
• Tehlikeli atıkların çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
• Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermek
• Enerji ve su kullanımı verimliliğini arttırmak
• Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak
• Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak.