NADİR METAL RAFİNERİ ETİK İLKELER

Temelleri 1967 yılında kurucumuz Nadir Tütüncü tarafından atılan Şirketimiz, kıymetli madenler sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, kıymetli madenler sektöründe öncü ve lider bir aile şirketi olmasıyla birlikte ailenin etik çizgilerini, değerlerini benimsemiş ve kurulduğundan bu yana da etik ilkelerinden taviz vermeksizin faaliyet göstermiştir. Yarım yüzyılı aşkın süredir benimsediğimiz ilkeler; “Dürüstlük, Güvenilirlik, Sürdürülebilirlik”. “İnsana saygı”, “insan haklarına saygı” ve “halka yakınlık” öz değerlerine sahip Şirketimiz, tüm faaliyetlerini en yüksek etik değerler ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, dünya, çevre ve insana önem veren bir yaklaşımla, katma değerli hizmet üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hedefinde yalnızca “kâr amacı gütmek” değil aynı zamanda topluma faydalı olmayı bulundurur. Tüm paydaşlarımızdan[1] etik ilkelerimize uygun davranması beklenir.

A. İş Ahlakı

İş ahlakı, iş yerinde dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk, profesyonellik ve gizlilik gibi temel değerlere dayanır. Bu değerlere uygun davranmak, sürdürülebilir başarı için temel faktör olmakla birlikte iş ilişkilerimizi güçlendirir. Ayrıca, iş dünyasındaki olumsuz uygulamaların önlenmesine ve iş dünyasının daha adil ve etik bir yer haline gelmesine yardımcı olur. Tüm paydaşlarımızla iş ahlakı çerçevesinde iş ilişkisi kurmayı öncelikli tutarız.

B. Dürüstlük

Şirketimiz için olmazsa olmaz “Dürüstlük” ilkesi, “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma”, “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlanır. Bu ilke, birçok etik kuramın temel taşlarından biridir. Dürüstlük ilkesi, kişinin yalan söylememesi, hile ve manipülasyon yapmaması, kişileri aldatmaması ve insanlarla açık ve şeffaf bir iletişim kurması gerektiğini vurgular.

Dürüstlük, insanların birbirlerine güvenmelerine ve sağlam ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, dürüstlük ilkesi, karar verme süreçlerinde objektif olmayı ve çıkar çatışmalarını önlemeyi teşvik eder. Dürüstlük etik ilkesi, güvenilir ve saygın bir itibar oluşturmak açısından şirketimiz için çok önemlidir. Şirketimiz tüm paydaşlarından her ne olursa olsun dürüst olunmasını bekler.

C. Objektiflik

Objektiflik, Şirketimiz ve/veya iç paydaşlarımızdan hizmetlerini, ürünlerle ilgili süreç yönetimlerini ve/veya her türlü şirket faaliyetlerini, en üst seviyede meslekî objektiflik ve tarafsızlıkla sağlamaları; etki altında kalmamaları beklenir. Şirketimiz iç paydaşları, kararlarını veya eylemlerini kişisel, duygusal veya çıkar çatışmalarından ve dış baskılardan bağımsız, konu ile ilgili faktörlere odaklanacak bir şekilde almalıdır.

[1] İç paydaşlarımız: Şirketten etkilenen veya şirketi etkileyen şirket içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. (Çalışanlar, eski çalışanlar, yönetim kurulu da dâhil olmak üzere tüm yöneticileri, vb.)

Dış paydaşlarımız: Şirket’in ticari ilişkiye girdiği iş ortakları, Şirket için veya Şirket adına mal ve hizmet sağlayan tedarikçi, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile Şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilcileri.

İş ortaklarımız: Müşteri/tedarikçi şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci/bayi/taşeron.

Diğer paydaşlar: Anonim üçüncü taraflar.

D. Güvenilirlik

Güvenilirlik, şirketin topluma, paydaşlarına yönelik olacak şekilde çalışması, iletişim kurması, profesyonellik sergilemesi, duyarlılık göstermesi ve sosyal hayatın gereklerinin bilincinde olması halidir. Şirket olarak, iş ahlakına uygun, adaletli bir şekilde hareket ederek, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla güven ilişkisi tesis ederiz.Güvenilirlik etiği altında en önemli ilke, doğruluk ve dürüstlüktür. Şirketimiz bünyesinde çalışanların, birbirlerine, müdürlerine, üst yönetime, paydaşlara verdikleri bilgilerde ve taahhütlerde doğru ve dürüst olmaları gerekir. İç paydaşlarımız bilgiyi güvenilir kaynaklardan elde etmeli, bu kaynakları belirtmelidir. İç paydaşlarımızdan eylemlerinin sonuçlarına karşı sorumluluk taşımaları beklenir.

E. Saygı

Saygı etik ilkesi, insanlar arasında karşılıklı saygı ve adil davranışları teşvik eden bir etik ilkedir. Bu ilke, insanların birbirine saygılı, dürüst ve adil davranmalarını önerir. Saygı etik ilkesi, kişilerin farklı düşünce, inanç ve kültürlere sahip olabileceğini kabul eder ve din, dil, ırk, cinsiyet, vb. ayrımı gözetmeksizin bu farklılıklara saygı göstermeyi vurgular. Aynı zamanda, başkalarının haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyi, duyarlı olmayı, dürüstlük ve adaleti teşvik eder. Şirketimiz iç paydaşları hem kendi aralarında birbirlerine hem dış paydaşlara karşı saygılı olmak durumundadır.

Şirketimiz, çevre dostu uygulamaları teşvik eder ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket etmeyi hedefler. Paydaşlarımızdan doğaya ve insana, farklılıklara, insan haklarına saygı gösterilmesi beklenir

F. Sadakat

Sadakat, sağlam, güçlü ve içten bağlılık halidir. Sadakat etiği, çalışanların ve işverenlerin birbirlerine karşı dürüstlük, adil davranış ve bağlılık göstermelerini teşvik eder. Sadakat etiğine uyulması, uzun vadeli başarı ve sürdürülebilir bir iş ortamı için önemlidir.

İş ahlakı, çalışma ortamında etik ve dürüst davranışları teşvik eder. Şirketimiz iş yerinde dürüstlük, saygı ve adaleti önemser ve çalışanlarının da bu ilkeleri benimsemesini ister. Çalışanların, zamanında ve gereği gibi işlerini yerine getirmeleri, sözlerinde durmaları, kararlarını doğru ve emin olarak vermeleri, güvenilir olmaları, kurum menfaatleri için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek katkı sağlamaları beklenir.

Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul eder. Müşterilere dürüst ve adil davranmayı, kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı ve müşteri taleplerine zamanında ve etkili bir şekilde yanıt verilmeyi hedefler, müşteri ihtiyaçlarına duyarlı olur, Müşterilere karşı çözüm odaklı yaklaşımı benimser.

Şirketimiz, toplumun ihtiyaçlarını anlamak, onlarla iletişim kurmak ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak için aktif olarak çalışır. Eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal alanlarda projeler geliştirerek topluma değer sağlamayı hedefler.

G. Verimlilik

Verimlilik, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi ile bunları üretmek için kullanılan kaynaklar arasındaki olumlu ilişkidir. Diğer bir ifadeyle de iş birliği, iletişim, saygı, güvenilirlik, mesleki özen ve objektifliğin sağlanmasında takınılan olumlu tavır bütünü olarak da tanımlanmaktadır.

Kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine uyulması beklenir. Yapılan işler bazında abartıdan ve gösterişten uzak durulması, sade, yalın ve basit bir şekilde olayların gerçekleşerek sonuca bağlanması hususu önem arz etmektedir.

İlkelerimiz doğrultusunda herhangi bir geri bildirim, İhbar ve Bilgi Uçurma Politikası kapsamında aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak bildirilebilir. Bu bildirimlerde Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin yasalara uyum sağlanması esastır.