İşçi Sağlığı ve Güvenliği

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. TİC. A.Ş. üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Ancak, bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uyacaklardır. Çünkü hiçbir iş çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. TİC.A.Ş., çalışılan ülkedeki ve yöredeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların şartlarına, uluslararası anlaşmalara, işverenle imzalanan sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. TİC.A.Ş., tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ana hedefi olarak kabul etmektedir. Her çeşit tehlikeyi en az zararla, kaçınılmaz olan tehlikelerin bilinen en iyi tekniklerle çalışanlara, tesise ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi de hedeflenmektedir.

Birimlerimizde çalışan herkesin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuştur. Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kişisel koruyucularını kullanmaları yönünde bütün imkanlar seferber edilecek, çalışanların sorumluluk bilincine sahip olabilmeleri için de gerekli eğitim, tatbikat ve duyurular yapılacaktır. Acil durum riskleri planlanarak ve fiili uygulamalar yapılarak zararın en aza indirilme yöntemleri araştırılacaktır.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. TİC.A. Ş. tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirecek Yönetim Sistemini kurmuş ve yazılı hale getirmiştir. Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek ve sistemin TS 18001’e göre yeterli ve etkin biçimde uygulandığını objektif biçimde kanıtlamak amacıyla, iç denetimler ile performansı ölçülecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek değerlendirilecektir.

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulmuş, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenmiş, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır. Alt yüklenici ve tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmaları istenecektir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize ilgili tarafların ulaşabilmesi için kontrollü olarak internet sitemizden yayınlanacaktır. Politikamız ise internet sitemizde kamuoyunun incelemesine açık tutulacaktır.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. TİC.A. Ş. yönetimi, tanımlanarak yürürlüğe konan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını, sistemin en verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları, işin belirlenmiş seviye ve sürede yapılabilmesini sağlayacak şekilde tahsis edeceğini taahhüt etmektedir.