İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Nadir Metal Rafineri, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanın yapılmasını, bu husustaki koşulların sağlanmasını, araçların ve gereçlerin noksansız olarak bulundurulmasını hedef ilke olarak benimsemekte ve “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ilkesine inanmaktadır; zira hiçbir iş, çalışanların can güvenliği ve sağlığından daha acil veya önemli değildir. Bu bağlamda çalışılan ülkede bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere), üyesi olduğu yurt içi ve yurt dışı kuruluşların şartlarına ve uluslararası anlaşmalara uymayı taahhüt etmektedir.

Nadir Metal Rafineri, faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek kaza riskini en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmasını engellemeyi ana hedefi olarak kabul etmektedir. Ayrıca risklerin bilinen en iyi tekniklerle çalışanlara, tesise ve doğaya zarar vermeyecek şekilde önlenmesi de hedeflenmektedir. Birimlerimizde çalışan herkesin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlenip ilgililere duyurulmaktadır. Tüm çalışanların koruyucu ekipmanlarını kullanmaları gibi gerekli güvenlik önlemlerini almaları zorunluluk arz etmektedir. Çalışanların sorumluluk bilincine sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, tatbikat ve duyurular yapılmaktadır. Acil durum riskleri planlanmakta ve fiili uygulamalar ile oluşabilecek risklerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Nadir Metal Rafineri tüm faaliyetlerinde, işçi sağlığı ve is güvenliğinin temini ve sürekliliğinin sağlanması için TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek yönetim sistemini kurmuş ve yazılı hale getirmiştir. Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin verimliliği ve yeterliliği iç denetimler ile ölçülmekte ve üst yönetimce gözden geçirilerek değerlendirilmektedir. Ayrıca alt yüklenici ve tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışmaları teşvik edilmektedir.