Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Nadir Metal” olarak anılacaktır), tabi olduğu mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla potansiyel müşterilerinin, mal ve hizmet sunduğu müşterilerinin ve tedarikçilerinin kişisel verilerini işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Nadir Metal olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Nadir Metal tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 Kişisel verileriniz Nadir Metal tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanı ile mücadele ve sair suç teşkil eden davranışların önlenmesi, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarımızdan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşteriler ile gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğini temin etmek, işyerlerimize ziyarete gelen kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi ve mevzuattan kaynaklı diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Nadir Metal tarafından yukarıda (1) ve (2). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin potansiyel müşteri/müşteri/tedarikçilerinden biri veya birkaçı olmanız sebebiyle, muhasebe kayıtlarının tutulması, taleplerinize uygun hizmet sunabilmek, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki ve tabi olduğumuz diğer mevzuatlardaki ve akreditasyonlarımızdan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; kimlik tespitine ilişkin bilgi ve belge kaydı faaliyeti gibi fiziki yöntemlerle, Şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ve her hâlükârda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimiz’in “Yenibosna Merkez Mh. Kuyumcular Sk. Kuyumcukent – Vizyonpark Sitesi C Atölye Apt. No: 4/1101 34197 Bahçelievler/İstanbul” posta adresine veya nadirmetal@hs02.kep.tr e-posta adresine iletmeniz durumunda Nadir Metal talebinizin niteliğine göre başvurunuzu KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Nadir Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’una şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Verilerinizin Şirketimiz bünyesinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.