Sosyal Sorumluluk

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla, sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun toplumumuz için önemini ve önceliğini vurgular.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’nin oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Etik Kurallar, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınır. Sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın ana hatlarını oluşturur.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilir. Bu nedenle tedarikçiler, bayi ağı ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarımız bir bütün olarak ele alınır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
 • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü olarak benimsemek, prensiplerini kapsar.

Bu bağlamda, “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş Katılımı önem taşır.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerimizin yanı sıra, bunun Şirketimiz paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerimizin sürdürülmesine gereken önem verilir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Şirketimizin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Şirketimizin temel amaçları arasında yer alır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki kriterleri dikkate alınarak, hem kurum bünyesinde, hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde yürütülür. Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı; şirket kültürü ve iş süreçleri ile tüm şirket politikaları kapsamında, entegre bir bütünlük taşır.

Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Yönetişimi çerçevesinde; İklim Değişikliği konusundaki faaliyetler ve Emisyon Oranları; Ürün Portföyü ve Ürün Stratejileri; Pazarlar ve Müşteri Memnuniyeti; AR-GE Yönetimi, Dünya Klasında Üretim (WCM) ve Yönetim Standartları; Enerji Verimliliği; Çevre Yönetim Sistemleri; İş Sağlığı ve Güvenliği; Çalışma Ortamı ve Yetenek Yönetimi; Tedarik Zinciri Yönetimi, önem taşımaktadır. İklim değişikliği, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim, etik değerler, tedarik zinciri ve sosyal sorumluluk ekseninde Sürdürülebilirlik Raporlarının hazırlanması, Sürdürülebilirlik Politikamızın temel değerlendirilmesi olarak ele alınır. Bu çerçevede; periyodik ve dönemsel çalışmalara ilişkin olarak, gerek faaliyet raporlarında, gerek sürdürülebilirlik raporlarında ve gerekse Şirketin basılı, süreli ve enformatik yayınlarında, kapsamlı, aydınlatıcı ve ayrıntılı bilgilere yer verilir. Bu doğrultuda, başta şirket çalışanları, hissedarlar ve menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarımızla, söz konusu süreçler paylaşılır ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. intranet ve internet web sitelerinde gerekli bilgilere ve ilgili linklere yer verilerek, kurum politikaları doğrultusunda oluşturulan ve sürdürülen faaliyetler, paydaşların bilgilerine sunulur.

Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.; “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul eder.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında da yer verildiği üzere, “menfaat sahipleri” olarak tüm “paydaşlar”, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alınır. Şirketimizin bu yöndeki çalışmalarını da kapsayacak şekilde, başta “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “yönetim kurulu” kapsamında kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek suretiyle, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptırılmakta olup, söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da içeren rapor, yıllık periyodlarla ve LBMA aracılığıyla İstanbul Altın Borsası bünyesinde kamuoyuna açıklanmak suretiyle, web sitemizde de yayımlanır.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.; benimsediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının ve uygulamalarının kapsadığı süreçler doğrultusunda, yasal mevzuata uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve gerek kurumsal, gerekse toplumsal gelişimi sağlayacak dinamikleri teşvik edecek öncelikleri uygulamaya geçirir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilir. NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler.

Sosyal sorumluluğa giren tüm alanlar dâhilinde, gerekli tüm ulusal ve uluslararası standartların gözetilerek uygulanmasının yanı sıra, bunların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hayata geçirilir.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, paydaşların katılımına dayanan ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir bütünlük söz konusudur. Bununla beraber, kurumsal yönetim anlayışına dayanan sosyal sorumlulukların hayata geçirilmesi için stratejik düzenlemeler öngörülür. Bu doğrultuda şirketin vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, gerek sürdürülebilirlik, gerekse sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları sürekli geliştirilerek devamlılık arz eder.

Bu çerçevede, çevresel, sosyal ve yönetsel açılardan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası geliştirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilir. İlgili konular Yönetim Kurulu uhdesindeki mevcut Komiteler bünyesinde değerlendirilerek, raporlanır.

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş., kurumsal, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması Şirket için önem taşır. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Raporlaması yapılmasına önem verilir.

Bu kapsamda, NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartların tatbikini mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilir ve gelişmeler takip edilir.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı,

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı,

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, taahhüt ederiz.